สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานร่วมกับนักแสดง Love Sick The Series จัดกิจกรรม “ประหยัดไฟฟ้าเพื่อชีวิต เปลี่ยนความคิด ปิดทุกครั้ง” หวังเยาวชนไทยใส่ใจพลังงาน

IMG_4089นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวภายในงานว่า กิจกรรม “ประหยัดไฟฟ้าเพื่อชีวิต เปลี่ยนความคิด ปิดทุกครั้ง” มุ่งเน้นให้กลุ่มของเยาวชนไทยหันมาใส่ใจอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว รวมถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลต้องมีการพึ่งพาพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งในรูปแบบพลังงานและเชื่อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการลดปัญหาดังกล่าว โดยเป็นที่น่ายินดีที่กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากน้องๆนักแสดง Love Sick The Series อาทิ ไวท์-ณวัชร์, กัปตัน-ชลธร, พายอาร์-พัณณิน, ออกัส-วชิรวิชญ์, เงิน-อนุภาษ และ ซิง-หฤษฎ์ ที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยโปรโมทกิจกรรมนี้

กิจกรรมประหยัดไฟฟ้าเพื่อชีวิต เปลี่ยนความคิด ปิดทุกครั้ง ใช้การ์ตูนอนิเมชั่น ที่สะท้อนถึงลักษณะนิสัยของคนรุ่นใหม่ ในการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันที่ยังมีการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกวิธีหรือใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย ทำให้เกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาผ่านตัวการ์ตูน 11 ตัว (10 ตอน) โดยอนิเมชั่นจะสอดแทรกวิธีการใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง และประหยัด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างความตระหนักและความเข้าใจในบทบาทของพลังงานทดแทนในการบริหารจัดการสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ในส่วนกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทพลังงานทดแทนในแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านไฟฟ้า

โดยติดตามผ่านทาง
www.facebook.com/eppoknowledge
http://www.youtube.com/watch?v=siLgEaIsOrY