กลุ่มบริษัททีเอพี สานต่อแผนแม่บท Brewing a Better World ในการเติบโตไปพร้อมชุมชน ส่งโครงการ “Grow Plant Grow Community” มอบปุ๋ยแปรรูปและต้นไม้  เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจน ลดอุณหภูมิรอบบ้าน พร้อมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

1. Photo Caption(กลุ่มบริษัททีเอพีมอบปุ๋ยและต้นขนุนให้แก่ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชุมชนหมู่ 2 .ไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)

กรุงเทพฯ 4 มิถุนายน 2563 – กลุ่มบริษัททีเอพี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไฮเนเก้น ไทเกอร์ และเชียร์ ในประเทศไทย ส่งโครงการ “Grow Plant Grow Community” ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยการชวนชาวบ้านในชุมชนใกล้โรงเบียร์                        ช่วยกันปลูกต้นไม้บ้านละ 1 ต้น เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดมลพิษทางอากาศ และลดอุณหภูมิบริเวณรอบบ้าน          โดยในโครงการนี้ทางกลุ่มบริษัททีเอพีได้นำปุ๋ยแปรรูปที่ได้จากการจัดการกากของเสียในกระบวนการผลิตมาพัฒนาใช้ประโยชน์ จำนวน 1,000 กิโลกรัม พร้อมได้รับการสนับสนุนต้นกล้าขนุน จำนวน 200 ต้น จากสถานีเพาะชำกล้าไม้                  จังหวัดนนทบุรี มาร่วมส่งมอบให้แก่ชุมชนหมู่ 2 ต.ไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี กว่า 200 ครัวเรือน เพื่อนำไปปลูกในบริเวณบ้าน รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยดูดซับมลพิษพร้อมยังสามารถบริโภคผลผลิตได้ต่อไป อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นตามแผนแม่บท Brewing a Better World 

2. Ms. Sujanya Sethanandhaนางสาวสุจรรยา เศรษฐนันท์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน กลุ่มบริษัททีเอพี กล่าวว่า “กลุ่มบริษัททีเอพี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า “Brewing a Better World” ซึ่งเป็นแผนแม่บทจาก Heineken อันทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ 6 เรื่องหลัก ได้แก่ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น”

“เราเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่โรงเบียร์ของเราตั้งอยู่
ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แม้กระทั่งภาวะโลกร้อนของอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจาก
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ในชั้นบรรยากาศ โดยเราตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชนรอบๆ โรงเบียร์ พร้อมรณรงค์การลดมลพิษและเพิ่มออกซิเจนในบรรยากาศอันสอดคล้องจากผลการศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่พบว่า ต้นไม้ใหญ่เพียงหนึ่งต้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัมต่อปี ช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้านได้ 2-4 องศาเซลเซียส และดักจับฝุ่นได้ 1.4 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งการปลูกต้นไม้ถือเป็นหนึ่งในวิธีในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับชุมชน จึงเป็นที่มาของโครงการ “Grow Plant Grow Community” เพื่อ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงเบียร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและยังช่วยในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย” นางสาวสุจรรยากล่าว

3. Ms. Nannaphat Khanvaraphantichaiทางด้าน นางสาวนันท์นภัส ขันธ์วราพันธิชัย ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัททีเอพี กล่าวเสริมว่า “โรงเบียร์ของเราคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกรายละเอียดขั้นตอน เราทำการรับผิดชอบต่อการปล่อยน้ำเสียจากโรงเบียร์ด้วยการบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดโดยบ่อบำบัดของเราเองหรือจากบริษัทภายนอกก่อนที่จะปล่อยคืนลงสู่แหล่งน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศน์ในการใช้อุปโภคบริโภคของคนในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งปุ๋ยที่เรามอบให้กับชุมชน คือ ปุ๋ยคุณภาพจากการแปรรูปของเสียในกระบวนการผลิต ผ่านกระบวนการบำบัดกากตะกอนหรือสลัดจ์ เพื่อนำส่งต่อให้กับบริษัทภายนอกเพื่อแปรรูปให้กลายเป็นปุ๋ยคุณภาพที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการเกษตรได้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการและบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน ที่ไม่เพียงแต่ลดปริมาณของขยะของเสียหลังกระบวนการผลิต แต่ยังช่วยต่อยอดให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนี้อีกด้วย”

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัททีเอพี มุ่งหวังว่าโครงการ “Grow Plant Grow Community” จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายวงกว้างอย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ชุมชนในจังหวัดนนทบุรีกำลังประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯพร้อมสนับสนุนโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันให้ผู้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#GrowPlantGrowCommunity

 

ปุ๋ยจากการแปรรูปของเสียในกระบวนการผลิตจากกลุ่มบริษัททีเอพี จำนวน 1,000 กิโลกรัม พร้อมต้นกล้าขนุน 200 ต้น

ในโครงการ “Grow Plant Grow Community”

ชุมชนหมู่ 2 ต.ไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ร่วมโครงการ “Grow Plant Grow Community” ปลูกต้นไม้ที่ได้รับมอบ

เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการสร้างออกซิเจนและลดอุณหภูมิบริเวณรอบบ้าน พร้อมนำปุ๋ยที่ได้ไปใช้ในการเกษตร