Tag Archives: The Wisdom of Sharing


8

กลุ่มบริษัทซีดีจี เดินหน้า “แบ่ง – ปัญ – ปัน – ญา” หนุน กทม. เมืองหนังสือโลก

กว่า 45 ปี ที่ “กลุ่มบริษัทซีดีจี” ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเน้นสนับสนุนด้านการศึกษา ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการ “The Wisdom of Sharing” สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดารผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากอดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะเราเชื่อว่า “การปูพื้นฐานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”…