คณะออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย(Thailand Pavilion) พร้อมนำเสนอรูปลักษณ์ที่ต่างไปจากเดิม ในมหกรรมระดับโลก Expo Milano 2015, Italy ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเจ้าภาพหลักในการเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015, Italy ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้แนวคิด “การเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืน : Nourishing and Delighting the World” เพื่อนำเสนอความเป็นเกษตรกรไทยให้นักลงทุนรวมทั้งชาวต่างชาติได้รู้ถึงศักยภาพด้านเกษตรกรรม   ของประเทศไทยมากขึ้น  พร้อมกันนี้การออกแบบอาคารแสดงของแต่ละประเทศก็เป็นจุดสนใจหลัก ของการดึงดูดสายตาผู้เข้าชมงานอีกด้วย

นายสมิตร โอบายะวาทย์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานออกแบบอาคารแสดงประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากทางกระทรวงฯ จึงได้นำเสนอมิติใหม่ ของการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ในรูปลักษณ์อาคารที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยได้กล่าวถึงที่มาของแนวความคิดในการออกแบบว่า “ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการให้นานาประเทศสนใจประเทศไทยในด้านเกษตรกรรม งานสถาปัตยกรรมของอาคารแสดงประเทศไทยจึงเป็นสิ่งแรกที่จะสื่อสารกับผู้ชม  งานสถาปัตยกรรมจะต้องสะท้อนความคิดหลักของงาน และให้มี ‘ความเป็นไทย’ จึงทำให้เกิดแนวคิด  ในการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย เป็นสถาปัตยกรรมในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนแรก ‘งอบ’ สัญลักษณ์  แห่งวิถีการเกษตรอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย เพราะ ‘งอบ’ เป็นสัญลักษณ์แทนผู้ผลิตอาหาร เป็นนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกับชาติใดในโลก ส่วนที่สอง ‘พญานาค’ สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ เพราะ ‘นาค’ เป็นสัญลักษณ์ของน้ำซึ่งสามัญชนทั้งหลายใช้ในพิธีกรรม  อย่างแพร่หลาย  อีกทั้งในการทำการเกษตรก็ยังมีพิธี ซึ่งเกี่ยวกับน้ำอีกมากมาย ส่วนที่สามคือส่วนสุดท้าย ‘ฐานเจดีย์’ สัญลักษณ์แห่งความศรัทธา” นายสมิตรกล่าว

ติดตามข้อมูลอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Expo Milano 2015, Italy เพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpavilionexpo2015.com