สถาบันอาหาร จัดสัมมนา “การพัฒนาครัวฮาลาลไทยสู่ครัวโลก” ฟรี… 23-24 ธ.ค. นี้

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  จัดสัมมนา  “การพัฒนาครัวฮาลาลไทยสู่ครัวโลก”
ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก

ในวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ  ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต  พร้อมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องฮาลาล  การแสดงสินค้าที่ได้รับการรับรองฮาลาล และการสาธิตปรุงอาหารจากร้านที่ได้มาตรฐานครัวฮาลาล เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานอาหาร ฮาลาลของไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

ผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิม อาหารฮาลาล ผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและหลักศาสนาอิสลาม และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอัศรี สัมมเสถียร และคุณชุติมา นพอาจ  โทร. 02-886-8088 ต่อ 2205 – 2209 โทรสาร 02-886-8104    E-mail : training@nfi.or.th  Facebook  : www.facebook.com/NFI.training