กลุ่มบริษัทซีดีจี เดินหน้า “แบ่ง – ปัญ – ปัน – ญา” หนุน กทม. เมืองหนังสือโลก

กว่า 45 ปี ที่ “กลุ่มบริษัทซีดีจี” ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเน้นสนับสนุนด้านการศึกษา ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการ “The Wisdom of Sharing” สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดารผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากอดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะเราเชื่อว่า “การปูพื้นฐานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน โดยได้กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน และยังได้กำหนด ปี 2552–2556  เป็นทศวรรษแห่งการอ่านหนังสือ

ผลของการผลักดันของกรุงเทพมหานคร จึงทำให้องค์การยูเนสโกได้แต่งตั้งให้กรุงเทพฯ เป็น “เมืองแห่งหนังสือโลก” Bangkok World Book Capital 2013 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา และได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้แนวคิด “Read for life” โดยจะมีความหลากหลายของกิจกรรมที่บรรดาสมาชิก “ภาคีส่งเสริมการอ่าน” ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในนั้นคือ กิจกรรม “แบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา” ที่กลุ่มบริษัทซีดีจี สมาชิกภาคีส่งเสริมการอ่าน จัดขึ้นสนับสนุนนโยบายภาครัฐบาล เพื่อมุ่งส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่เด็กๆ

โรงเรียนวัดคลองภูมิ คือโรงเรียนต้นแบบแห่งแรก กับกิจกรรม แบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา กลุ่มบริษัทซีดีจีสานฝันให้กับน้องๆ จากการประกวดเยาวชนรักการอ่าน และประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ห้องสมุดในฝันของหนู” ผ่านกิจกรรม “รักอ่าน รักษ์หนังสือ” ชิงรางวัลไปทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ที่ KidZania Bangkok เมืองจำลองโลกของผู้ใหญ่กับอาชีพเสมือนจริง

ล่าสุด แบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา สานต่อกิจกรรมกับโรงเรียนแห่งที่ 3 คือ โรงเรียนวัดปริวาศ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา

“กลุ่มบริษัทซีดีจี พร้อมเดินหน้าเป็นฟันเฟืองหนึ่ง ร่วมผลักดันให้เด็กไทยหันมาสนใจอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 10 – 15 เล่ม/คน/ปี โดยปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 1,500 คน แสดงถึงเจตจำนงในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง เพื่อสร้างรากฐานวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าว