วันมหิดล 24 กันยายน (ยูโด ธรรม์ธัช)

วันมหิดล 24 กันยายน (ยูโด ธรรม์ธัช)