เปิดครัว 4 กูรูโฮมเมดคนเมือง ตั๊ก-บงกช เบญจรงคกุล ขึ้นปกในนิตยสารชีวจิต ฉบับ 1 สิงหาคม 2562

นิตยสารชีวจิต ฉบับ 1 สิงหาคม 2562 ปักษ์น้ีเป็นฉบบั วนั แม่ ชีวจิตไม่พลาดที่จะนาเร่ืองราวของ คุณตั๊ก – บงกช เบญจรงคกุลคุณแม่ยงั สาวที่ลุกข้ึนมาปฏิวตั ิดูแลสุขภาพของตวั เองฟิตหุ่นปังแถมดว้ ยสุขภาพแข็งแรงเพื่อ ลูกชายและคุณสามีที่รัก เธอมีเคล็ดลบั ดูแลสุขภาพและลดหุ่นของตวั เองอยา่ งไร เพ่ือทาหนา้ ท่ีแม่และภรรยาที่ดี ดู คลิปส้ันๆก่อนเปิดดูบทสัมภาษณ์โดยสแกนคิวอาร์โคด้ บริเวณมุมบนขวาของปกเพื่อชมคลิปวีดีโอแลว้ ทาตามไป พร้อมกบั เธอไดเ้ลย

Cover 500 ปักษ์ 1ส.ค.62ชีวจิต ปักษ์น้ี ตอบโจทยก์ บั คากล่าวที่ว่า กินอาหารเป็ นยา เริ่มดว้ ย “Green Cuisine” เปิ ดครัว 4 กูรูโฮมเมด คนเมืองปรุงเมนูอร่อยป้องกนัมะเร็งหวัใจเบาหวานความดนั ช่วยลดค่าใชจ้่ายและยงัทาเป็นอาชีพเสริมไดด้ว้ย,“Local remedy” เนียมหูเสือสลายหวดั ตา้ นเจ็บคอ สยบแบคทีเรียฤดูฝน มาเปิ ดตารับยาดีวิถียอง บารุงเลือด แก้ ปวดหัว กับ “Traditional healing” พิเศษกับเคล็ดลับในหน้าฝนกับ “Incredible way” ดับกลิ่นเต่าหน้าฝนด้วย โบท็อกซ์ในเวลาน้ีไม่มีใครไม่รู้จกัโรคซึมเศร้ามาเคลียร์ทุกปัญหาคาใจโรคซึมเศร้ากบั “Deposingdepression”พลาดไม่ไดก้บัโรคใหม่ท่ีเป็นภยัเงียบตอ้งระวงั“วณัโรคหลงัโพรงจมูก”นอกจากน้ียงัอดัแน่นไปดว้ยเน้ือหาเพ่ือการ ดูแลสุขภาพที่ทาตามง่าย เห็นผลจริง

นิตยสารชีวจิต ฉบับ 1 สิงหาคม 2562 วางแผงแล้วที่ร้านนายอนิ ทร์และแผงหนังสือช้ันนา หรือทางwww.goodlifeupdate.com และFacebook นิตยสารชีวจิต