สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเวทีเสวนา “วัคซีนเพื่อประชาชน สำหรับคนทุกวัย” เสริมความรู้ สานพลัง สร้างภูมิคุ้มกันโรค ในสัปดาห์แห่งการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโลก พ.ศ. 2560

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนของทุกปีทั่วโลกเป็นสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อรณรงค์การใช้วัคซีนป้องกันโรคแก่คนทุกวัย โดยในปีนี้ได้กำหนดให้มีการรณรงค์  ใน 3 ด้าน อันได้แก่ การชี้ให้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคซึ่งนับเป็นการลงทุนทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มทุนสูง   การสร้างความเข้าใจแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติการวัคซีนโลก และการแสดงให้เห็นบทบาทสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางสุขภาพของโลกไม่มีผู้ป่วยจากการติดเชื้อในพื้นที่

ดร.นพ.จรุง กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน, สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, กรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ WHO Thailand ได้ดำเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. จัดทำ Facebook Fan page เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป ให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีน 3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็น การจัดเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยในหัวข้อ “วัคซีนเพื่อประชาชน สำหรับคนทุกวัย”  ในวันที่ 24 เมษายน 2560   เวลา 12.30-16.30 น. ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก เขตดินแดง ภายในงานเสวนา ประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ “วัคซีนเพื่อประชาชน สำหรับคนทุกวัย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนในแง่มุมต่างๆ อาทิ ความสำคัญของวัคซีนกับกลุ่มวัยต่างๆ, รูปแบบการให้บริการวัคซีนในพื้นที่เขตเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต, ความสำคัญของวัคซีนในมุมมองภาคประชาชน และความสะดวกในการรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและวัคซีนที่ต้องการในอนาคต

รวมไปถึงกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นการประชุมระดมสมองระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญของสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก พ.ศ.2560 ในหัวข้อ “วัคซีนเพื่อประชาชน สำหรับคนทุกวัย เป็นไปได้ จริงหรือ ?”

นอกจากการกิจกรรมเสวนาดังกล่าวแล้ว  สถาบันยังดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนอีก 2 ครั้ง   โดยครั้งที่ 1  จัดขึ้นวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ลานกิจกรรมตลาดท่าน้ำนนท์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี   ครั้งที่ 2 จัดขึ้น วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ เมเจอร์รัชโยธิน” ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าว