รับสมัครนักแสดง การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ”

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ”

KHON Audition Poster

       มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เตรียมจัดการแสดงโขนประจำปี ๒๕๕๘ ชุด“ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ” ตาม พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการนี้ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันการศึกษา ทั่วประเทศ ร่วมคัดเลือกเป็นนักแสดง  ตัวเอกรุ่นใหม่ ได้แก่ พระ, นาง, ยักษ์ และ ลิง เพื่อร่วมสืบสานเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโขนครั้งใหม่ของมูลนิธิฯ

1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)

2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารมายัง แผนกงานความร่วมมือภายนอก ๒ กองงานความร่วมมือภายนอก  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ ๑๗๓  ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  

ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ถึง ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยจะจัดให้มีการคัดเลือกในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๗๘๗-๖๘๔๐-๒ หรือ www.khonperformance.com
หมายเหตุ : การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด “ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ”

จะเปิดการแสดงในระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

                ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย