เปิดตำนานประมวลภาพนิทรรศกาลอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavillion) ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน

ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ World Exposition Milano 2015 ซึ่งจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ภายใต้หัวข้อ “Feeding the! Planet, Energy for Life” เพื่อทั่วโลกตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแหล่งผลิตและกระบวนการผลิต อาหาร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเพียงพอต่อการบริโภคของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

logo_pavilion         ประเทศไทย ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ 513,115 ตร.กม. มีพื้นที่เกษตรกรรม    คิดเป็นร้อยละ 47.5 ของพื้นที่ทั้งหมด ภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก

อาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion 2015) ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ นำเสนอแนวคิดหลักของการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “Nourishing and Delighting the World”    เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยมี ศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นครัวโลก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของที่ตั้ง พืชพรรณอัน หลากหลาย เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแนวพระราชดำริการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

pic_expo1โดยปี 2015 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” เพื่อส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความ มั่นคงด้านอาหาร และพลังานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับ ความต้องการของ ตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี รัฐบาลไทย ในการกำกับดูแลการดำเนินงานและ บริหารจัดการอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015, Italy

pic_expo2งานมหกรรมโลก (The World Exposition) หรืองาน World Expo เป็นงานานแสดงผลงานนิทรรศการระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่ง ของมนุษยชาติ นับเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก       และการ แข่งขันฟุตบอลโลก มีเป้าหมายเพื่อประชันความก้าวหน้า ในทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แม้กระทั่งวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เป็นที่ ประจักษ์ว่าโลกของเราได้ ก้าวไปข้างหน้าเสมออย่างไม่เคยหยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม เครื่องจักรต่างๆ ระบบ ขนส่งมวลชนสาธารณะ และสิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น หอไอเฟล รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถยนต์ เรือดำน้ำ บัลลูน ยานอวกาศ หลอดไฟฟ้า โทรศัพท์ไร้สาย โทรทัศน์ ชิงช้าสวรรค์ เครื่องดื่มน้ำอัดลม แฮมเบอร์เกอร์ เป็นต้น โดยจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 150 ปี ภายใต้การกำกับ ของสำนักงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition : BIE) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขั้นเมื่อปีพ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) ปัจจุบัน มีสมาชิก 164ประเทศ และประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกเมื่อปีพ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)

pic_expo3ประเทศไทยเข้าร่วมงาน World Expo ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2405 (ค.ศ. 1862) ตั้งแต่รัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 อันเป็นกุศโลบายด้านการต่างประเทศที่แยบยลในการฝ่า วงล้อมแห่งการตกเป็นเมืองขึ้นท่ามกลางยุคล่าอาณานิคม โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อคาน อำนาจระหว่างชาติมหาอำนาจที่ไล่ล่าอาณานิคม และเป็นการประกาศความเป็นชาติเอกราชบนเวทีโลก จากการเข้าร่วมงานเมื่อปี พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) ที่เมืองตูริน สาธารณรัฐอิตาลีเป็นเจ้าภาพในงาน World Expo ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 และการเข้าร่วมงานที่เมืองมิลาน ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ครั้งนี้ จะช่วยตอกย้ำและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่แนบแน่น ของทั้งสองประเทศที่ มีมายาวนานถึง 147 ปี

logo_thailand